Luật Nghĩa vụ quân sự số 6-LCT/HĐNN7 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 30/12/1981

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật Nghĩa vụ quân sự số 6-LCT/HĐNN7 ngày 30/12/1981 
Để phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam;
Để thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam làm tròn nghĩa vụ quân sự;
Để xây dựng Quân đội nhân dân chính quy và hiện đại, tăng cường quốc phòng, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
Căn cứ vào Điều 52, Điều 77 và Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Luật này quy định về chế độ nghĩa vụ quân sự của công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.