Chính phủ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật


Ngày 20/3/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ Chuyên đề về xây dựng pháp luật. Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là các bộ trưởng, trưởng ngành cần tập trung quyết liệt cho việc soạn thảo để trình Chính phủ cho ý kiến đúng tiến độ đối với 12 dự án: Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Thống kê (sửa đổi); Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới; Pháp lệnh Cảnh sát môi trường; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.Thủ tướng lưu ý công tác chuẩn bị xây dựng luật, pháp lệnh của các bộ, ngành có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của văn bản pháp luật cũng như tiến độ trình các dự thảo với Chính phủ.


Theo TTXVN