Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự số 46-LCT/HĐNN8 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/12/1990

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/12/1990 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự số 46-LCT/HĐNN8 
Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1981. 
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990.