Quy định về đối tượng có nghĩa vụ phụ tại ngũ trong quân đội nhân dân Việt Nam

Câu hỏi
Xin cho được hỏi, đối tượng có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam được Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) quy định như thế nào?

Trả lời
Trả lời: Điều 3, Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định:
- Công dân nam, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, nơi cư trú, có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Điều 3).
- Công dân nữ có chuyên môn cần cho quân đội, trong thời bình, phải đăng ký nghĩa vụ quân sự và được gọi huấn luyện; nếu tự nguyện thì có thể được phục vụ tại ngũ.
Trong thời chiến theo quyết định của Chính phủ, công dân nữ được gọi nhập ngũ và đảm nhiệm công tác thích hợp (Điều 4).
Trân trọng./.