Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh cấp trung học phổ thông

Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh cấp trung học phổ thông.
Giáo dục quốc phòng - an ninh là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục của cấp trung học phổ thông.
Môn học giáo dục quốc phòng - an ninh góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.