Thông tư liên tịch số 02/TTLTHN-BQP ngày 20/5/2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số 02/TTLTHN-BQP ngày 20/5/2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ
Thông tư này hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11 Điều 3 về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ; Khoản 3, Khoản 4 Điều 7 về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình quy định tại Nghị định 38/2007/NĐ-CP.
Thông tư này áp dụng đối với công dân nam là học sinh, sinh viên, học viên đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương trong độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tui; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện xét tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân.